ایمیل

info@nurlu.ir

فاکس

06 27 78 89 (21) 98+

تلفن

80 99 37 33 (41) 98+

آدرس

ایران ،تبریز ،شهرک سرمایه گذاری خارجی ،میدان صنعت ،خیابان آفریقا ،پلاک 103C